טופס

  • אני מאשר/ת לטק סטיישן לעשות שימוש בצילום / קטע וידיאו שלי ו/או של ילדי/ ילדיי, כולל עריכתו, לצורכי פרסומים מסוגים שונים, בכל מדיה או פורמט או פלטפורמה, בין שהם קיימים כיום ובין שיהיו קיימים בעתיד – כולל אינטרנט בארץ ומחוצה לה – וללא כל הגבלה על מספר השימושים בתצלום, על פי שיקול דעתה ו ללא כל קבלת תמורה כספית ו/או אחרת מטק סטיישן ו/או מי מטעמה.
  • אני מאשר/ת לטק סטיישן לעשות שימוש בצילום / קטע וידיאו שלי ו/או של ילדיי גם במסגרת שיתוף פעולה שלה עם גורם חיצוני.
  • ידוע לי כי תמונות ו/או קטעי וידאו שיפורסמו כאמור לעיל יהיו חשופים למשתמשי האינטרנט ו/או צופי המדיה, וכי טק סטיישן ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות כלשהי לכל תוצאה עקב שימוש של צדדים שלישיים כלשהם בתמונות ו/או קטעי הוידאו.
  • ידוע לי כי אישורי זה הוא בגדר ההסכמה הנדרשת לפי חוק הגנת הפרטיות תשמ"א – 1981 וחוק זכות יוצרים תשס"ח – ,2007 וכי חתימתי על אישור זה מהווה את הסכמת ההורה הנוסף של ילדי, וטק סטיישן ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים על כל דרישה ו /או תביעה לעניין זה.
טופס הסכמה לצילום 16